دوره فراصوتی-UT

فراصوتي ( UT )
.

آموزش تئوری و عملی بازرسان، کارشناسان شرکت‌های بازرسی و آزمون‌های غیر مخرب و همچنین فارغ التحصیلان و دانشجویان علاقمند به فراگیری آزمون‌های غیر مخرب، با نحوه انجام فرایندهای آزمون فراصوتی در صنایع مختلف کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، هواپیمایی و غیره است.

دوره پرتونگاری صنعتی-RT

پرتونگاري صنعتي ( RT )
.

آموزش تئوری و عملی بازرسان، کارشناسان شرکت‌های بازرسی و آزمون‌های غیر مخرب و همچنین فارغ التحصیلان و دانشجویان علاقمند به فراگیری آزمون‌های غیر مخرب، با نحوه انجام فرایندهای آزمون پرتونگاری صنعتی در صنایع مختلف کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، هواپیمایی و غیره است.

تفسير پرتونگاري راديوگرافي RTI

تفسیر پرتونگاری ( RTI )
.

آموزش تئوری و عملی بازرسان، کارشناسان شرکت‌های بازرسی و آزمون‌های غیر مخرب و همچنین فارغ التحصیلان و دانشجویان علاقمند به فراگیری آزمون‌های غیر مخرب، با نحوه تفسیر فیلم‌های پرتونگاری شده در صنایع مختلف کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، هواپیمایی و غیره است.
.
.

دوره آزمون چشمی ( VT )

آزمون چشمي ( VT )
.

آموزش تئوری و عملی بازرسان، کارشناسان شرکت‌های بازرسی و آزمون‌های غیر مخرب و همچنین فارغ التحصیلان و دانشجویان علاقمند به فراگیری آزمون‌های غیر مخرب، با نحوه انجام فرایندهای آزمون بازرسی چشمی جوش در صنایع مختلف کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، هواپیمایی و غیره است.
.
.

دوره مایعات نافذ ( PT )

مايعات نافذ ( PT )
.

آموزش تئوری و عملی بازرسان، کارشناسان شرکت‌های بازرسی و آزمون‌های غیر مخرب و همچنین فارغ التحصیلان و دانشجویان علاقمند به فراگیری آزمون‌های غیر مخرب، با نحوه انجام فرایندهای آزمون مایع نافذ در صنایع مختلف کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، هواپیمایی و غیره است.

دوره ذرات مغناطیسی-MT

ذرات مغناطيسي ( MT )
.

آموزش تئوری و عملی بازرسان، کارشناسان شرکت‌های بازرسی و آزمون‌های غیر مخرب و همچنین فارغ التحصیلان و دانشجویان علاقمند به فراگیری آزمون‌های غیر مخرب، با نحوه انجام فرایندهای آزمون ذرات مغناطیسی در صنایع مختلف کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، هواپیمایی و غیره است.
.

دوره جریان گردابی ( ET )

جريان گردابي ( ET )
.

آموزش تئوری و عملی بازرسان، کارشناسان شرکت‌های بازرسی و آزمون‌های غیر مخرب و همچنین فارغ التحصیلان و دانشجویان علاقمند به فراگیری آزمون‌های غیر مخرب، با نحوه انجام فرایندهای آزمون جریان گردابی در صنایع مختلف کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، هواپیمایی و غیره است. .
.

دوره مدیران فنی

دوره مديران فني
.

در این دوره مطابق با استاندارد ملی INSO/ISO/IEC 17020 الزامات بندهای 6 و 7 تشریح شده و مدیران فنی را با وظایف خود آشنای می نماید. در این دوره، تمامی الزامات مرتبط با کارکنان، مستندات فنی و تجهیزات مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت.

دوره آشنایی با آزمون های غیرمخرب

آشنايي با آزمون هاي غيرمخرب
.

در این دوره فراگیران با روش‌های متداول آزمون‌های غیر مخرب و کاربرد آنها در صنعت آشنا می شوند.
.
.
.
.

دوره فراصوتی-UT

فراصوتي ( UT )
.

دوره‌ای است که نحوه انجام آزمون امواج فراصوتی به روش پالس- اکو و عبوری با استفاده از پراب‌هایی زاویه ای و نرمال به منظور آشکار کردن ناپیوستگی‌های سطحی، زیر سطحی و عمقی قطعات جوشکاری شده، آموزش داده می شود.

دوره پرتونگاری صنعتی-RT

پرتونگاري صنعتي ( RT )
.

دوره‌ای است که نحوه انجام آزمون پرتونگاری با استفاده از تشعشعات یونساز ایکس و گاما را به منظور آشکار کردن ناپیوستگی‌های سطحی و عمقی قطعات جوشکاری شده، آموزش داده و فرآیند تفسیر پرتونگاشت‌های آنها تشریح می گردد.

تفسير پرتونگاري راديوگرافي RTI

تفسیر پرتونگاری ( RTI )
.

این دوره مطابق با الزامات SNT-TC-1A انجمن آزمون آمریکا و در صنعت هوایی مطابق با الزامات EN-4179 برگزار خواهد شد.
.
.

دوره آزمون چشمی ( VT )

آزمون چشمي ( VT )
.

در این دوره نحوه انجام آزمون چشمی، مطابق با استانداردهای معتبر، به منظور تشخیص ناپیوستگی‌های قطعات جوشکاری شده، آموزش داده می شود.
.
.

دوره مایعات نافذ ( PT )

مايعات نافذ ( PT )
.

دوره‌ای که در آن نحوه انجام آزمون مایع نافذ، مطابق با استانداردهای معتبر، با استفاده از تکنیک برداشت مایع نافذ با حلال غیرآبی (Method C) به منظور آشکار کردن ناپیوستگی سطحی در قطعات جوشکاری شده، آموزش داده می شود.

دوره ذرات مغناطیسی-MT

ذرات مغناطيسي ( MT )
.

در این دوره نحوه انجام آزمون‌ قطعات مغناطیس شونده با استفاده از تکنیک یوک به منظور آشکار شدن هر گونه ناپیوستگی سطحی یا زیر سطحی قطعات جوشکاری شده، آموزش داده می شود.
.

دوره جریان گردابی ( ET )

جريان گردابي ( ET )
.

در این دوره نحوه انجام آزمون جریان گردابی، مطابق با استانداردهای معتبر صنعت هوایی، به منظور آشکار کردن ناپیوستگی‌های بدنه هواپیمای و متعلقات آنها آموزش داده می شود.
.
.

دوره مدیران فنی

دوره مديران فني
.

در این دوره مطابق با استاندارد ملی INSO/ISO/IEC 17020 الزامات بندهای 6 و 7 تشریح شده و مدیران فنی را با وظایف خود آشنای می نماید. در این دوره، تمامی الزامات مرتبط با کارکنان، مستندات فنی و تجهیزات مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت.

دوره آشنایی با آزمون های غیرمخرب

آشنايي با آزمون هاي غيرمخرب
.

در این دوره فراگیران با روش‌های متداول آزمون‌های غیر مخرب و کاربرد آنها در صنعت آشنا می شوند.
.
.
.
.

       بسته‌های پیشنهادی ما

بسته پیشنهادی 4

5/300/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )


5. دوره آزمون فراصوتی ( UT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

590 هزار تومان

بسته پیشنهادی 3

3/430/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

 

سود شما از این بسته :

 

610 هزار تومان

بسته پیشنهادی 2

2/600/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

250 هزار تومان

بسته پیشنهادی 1

1/550/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

110 هزار تومان

دوره‌های آموزشی آزمون‌های غیرمخرب NDT دوره‌های آموزشی آزمون‌های غیرمخرب NDT