دوره‌هاي آموزشي بازرسي آسانسور

دوره آموزشی بازرسی آسانسور بر مبنای استاندارد 1-6303

بازرسی آسانسور بر مبنای استاندارد 1-6303
.

هدف از برگزاری این دوره، آموزش آشنایی با استاندارد ملی آسانسورهای برقی به شماره 1-6303 است .
.
.

دوره آموزشی بازرسی آسانسور بر مبنای استاندارد 1-6303

بازرسی آسانسور بر مبنای استاندارد ملی 2-6303
.

هدف از برگزاری این دوره، آموزش آشنایی با استاندارد ملی آسانسورهای هیدرولیکی به شماره 1-6303 است .
.
.

دوره‌هاي آموزشي بازرسي آسانسور

دوره آموزشی بازرسی آسانسور بر مبنای استاندارد 1-6303

بازرسی آسانسور بر مبنای استاندارد 1-6303
.

هدف از برگزاری این دوره، آموزش آشنایی با استاندارد ملی آسانسورهای برقی به شماره 1-6303 است .
.
.

دوره آموزشی بازرسی آسانسور بر مبنای استاندارد 1-6303

بازرسی آسانسور بر مبنای استاندارد ملی 2-6303
.

هدف از برگزاری این دوره، آموزش آشنایی با استاندارد ملی آسانسورهای هیدرولیکی به شماره 1-6303 است .
.
.

       بسته‌های پیشنهادی ما

بسته پیشنهادی 4

5/300/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )


5. دوره آزمون فراصوتی ( UT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

590 هزار تومان

بسته پیشنهادی 3

3/430/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

 

سود شما از این بسته :

 

610 هزار تومان

بسته پیشنهادی 2

2/600/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

250 هزار تومان

بسته پیشنهادی 1

1/550/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

110 هزار تومان

دوره‌های آموزشی آزمون‌های غیرمخرب NDT دوره‌های آموزشی آزمون‌های غیرمخرب NDT